Underretning og Overgrebspakken

Underretninger og Overgrebspakken

 

Underretninger:

Fagpersoner med børnekontakt har et særligt ansvar for at være opmærksom på børns trivsel og udvise den omsorg, som en underretning er udtryk for.

Inden der laves en underretning forsøger vi som dagtilbud så vidt muligt at afhjælpe barnets vanskeligheder i samarbejde med jer som forældre. Hvor dette ikke er nok til at sikre barnets trivsel og udvikling, vil der skulle noget andet til, end hvad dagtilbuddet kan tilbyde. Vejen frem til den hjælp barnet kan have brug for, går gennem en underretning.

En underretning vil oftest sendes i samarbejde med jer forældre. Er I uenige, har vi som dagtilbud dog fortsat pligt til at videregive vores bekymring for det enkelte barn i form af en underretning.

Der kan være særlige situationer, hvor I som forældre ikke bliver inddraget, med henblik på at beskytte barnet (se afsnittet om Overgrebspakken længere nede).

Når kommunen modtager en underretning om et barn, behandler de sagen, for at afdække, om barnet har behov for særlig støtte. I de tilfælde, hvor barnet har brug for hjælp, bliver der udformet en plan for, hvordan barnet og eventuelt familien kan få den støtte, der skal til. Både barnet og forældrene inddrages mest muligt i ovenstående.

Har du spørgsmål omkring en underretning, kan du henvende dig til:

  • Personalet i dagtilbuddet
  • Kolding Kommunes Familierådgivning på 79797979 eller søge mere viden på Kolding.dk
  • Serviceloven §153 (skærpet underretningspligt)
  • Serviceloven kapitel 11 (særlig støtte til børn og unge).

 

Overgrebspakken:

1. oktober 2013 trådte overgrebspakken i kraft. Denne har medført en skærpelse af indsatsen overfor børn og unge, som mistænkes for at være udsat for vold- eller seksuelle overgreb.

Formålet med overgrebspakken er at beskytte børn mod overgreb i et større omfang end hidtil har været muligt. Den tager sit afsæt i de sager, som har haft mediernes bevågenhed som eksempelvis Tøndersagen og Bønderslevsagen.

Alle dagtilbud skal underrette kommunen, hvis de får mistanke om, at børn bliver udsat for overgreb, herunder af voldelig eller seksuel karakter.

Det betyder, hvis jeres børn fortæller, at de bliver slået, eller hvis vi på anden måde har en mistanke, skal vi underrette kommunen om mistanken.

I disse sager må vi ikke informere jer forældre om underretningen, inden vi sender den. Dette med henblik på at sikre barnet og de informationer barnet skal give.

Socialrådgiveren skal vurdere underretningen indenfor 24 timer og straks herefter afholde en børnesamtale med det pågældende barn. Denne børnesamtale vil oftest afholdes i det enkelte dagtilbud. Derefter kontakter socialrådgiveren jer som forældre.

Samarbejdet på alle andre områder fortsætter som hidtil, med inddragelse, information og gensidigt samarbejde.

 

Har du spørgsmål til overgrebspakken, kan du henvende dig til:

  • Personalet i dagtilbuddet
  • Kolding Kommunes Familierådgivning på 79797979 eller Kolding.dk bl.a. under Kolding Kommunes beredskabsplan for børn i udsatte positioner
  • Socialstyrelsens hjemmeside

 

Se mere her:

https://www.kolding.dk/borger/familie-og-born/born-med-saerlige-behov/underretning-om-mistrivsel