Sprogarbejde

RAMME FOR SPROGVURDERINGER I DAGINSTITUTIONEN TREKLØVEREN

 

Med udgangspunkt i Kolding Kommunes ”Ramme for sprogvurderinger” (januar 2018) har vi udarbejdet vores egen ramme, som er gældende for Daginstitutionen Trekløveren.

 

De overordnede mål for sproglig udvikling og kommunikation i Trekløveren er:

 • Børnene udvikler deres sprog og glæde ved at udtrykke sig gennem dagligdagens aktiviteter.
 • Børnene udfordres til sproglig og kommunikativ kreativitet ved at udtrykke sig på mange forskellige måder og ved hjælp af forskellige kommunikationsmidler
 • Støtte og udvikle børns interesse for og nysgerrighed i forhold til tegn, symboler bogstaver og tal

 

Sprogvurderingsredskab:

I Daginstitutionen Trekløveren - som i resten af Kolding kommune - bruges Kompetencehjulet altid som sprogvurderingsredskab.

Kompetencehjulet bruges på alle alderstrin fra 0-6 år.

 

Hvem skal sprogvurderes?:

Vi har i Daginstitutionen Trekløveren valgt, at sprogvurdere alle børn uanset alder.

 

Beskrivelse af sprogvurderingen:

Vi udarbejder Kompetencehjul hvert halve år (forår og efterår), så vi kan vurdere behovet for sprogstimulering for det enkelte barn og følge med i børnenes udvikling.

Ud fra resultatet af sprogvurderingen, handles der på følgende måde:

 • Ved generel indsats orienteres forældrene
 • Ved fokuseret indsats inddrages forældrene og der udarbejdes handleplan i Kompetencehjulet
 • Ved særlig indsats inddrages forældrene og tale-hørekonsulenten og der udarbejdes handleplan i Kompetencehjulet

 

Ved generel indsats forstås:

Sprogdelen i Kompetencehjulet viser en alderssvarende sproglig udvikling. Barnet sprogstimuleres via sprog og kommunikation i alle Trekløverens hverdagsrutiner, aktiviteter og i det fysiske læringsmiljø.

 

Ved fokuseret indsats forstås:

Sprogdelen i Kompetencehjulet viser ½-1 felt under barnets alder. Der skal således iværksættes en fokuseret indsats og der skal udarbejdes en handleplan. Det skal fremgå af handleplanen, hvornår der skal være sket progression eller om handleplanen skal revideres.

 

Ved særlig indsats forstås:

Sprogdelen i Kompetencehjulet viser mere end 1 felt under barnets alder, eller der opleves ikke forholdsvis tilstrækkelig udvikling, som følge af et forløb med fokuseret indsats. Der skal således iværksættes en særlig indsats og der skal udarbejdes en handleplan.

 

Sprogindsatsen:

 • Vi vægter samtale højt. De voksne er opmærksomme på at tale med børnene.
 • Vi vægter at sætte ord på det vi og børnene gør – det er vigtigt, især med de yngste af børnene. Vi siger f.eks. ”du tegner med den gule farve”, ”så skal du have strømper på fødderne”.
 • Vi inddrager sprogstimulering i hverdagsrutiner såsom ved bleskift, i garderoben, ved måltider, i samlingsstund.
 • Leg er en central arena for børns sprogudvikling. I legen må barnet både lytte til og forsøge at forstå andre, samt være i stand til at udtrykke egne meninger og forslag. Vi skaber rammer, som giver plads til leg, og medvirker når det giver mening.
 • Vi læser med børnene – det kan være højtlæsning for hele gruppen eller læsning i små grupper. Vi bruger, når det er muligt, dialogisk læsning, som fremmersprogforståelse, ordforråd og kommunikation. Vi har altid bøger stående, som børnene kan tage frem og kigge i/snakke om/læse sammen med en voksen og derved få samtaler i gang.
 • Vi synger og spiller musik, hvilket er en rigtig god træning til at høre melodien i dettalte sprog, samtidig gør det nogle børn mere fri i forhold til det talte sprog, at der kommer musik til. Ord lagres bedre når der kommer rytmer på, det gør sig også gældende ved rim og remser, som vi også bruger.
 • Vi leger med bogstaver, tal og figurer.
 • Vi sørger for, at der sættes billeder op – bl.a. ved puslebordet i vuggestuen – som  vi kan tale om. Disse skiftes ud, og tilpasses årstider, traditioner e.l. Ting som giver mening på det givne tidspunkt.
 • Vi spiller spil, som stimulerer sproget på forskellige måder, og som kan tilpasses den enkelte i forhold til, hvad de har behov for at styrke rent sprogligt.
 • Vi indfører nye ord, så børnene får udvidet deres ordforråd.
 • Vi har et fysisk læringsmiljø, hvor der er ting man kan tale om – plakater og billeder på væggene, en ”taletavle” på gangen tilgængelig for alle, bøger, spil, papir og blyanter i børnehøjde.
 • Vi har af og til temauger omhandlende sprog, hvor vi sætter ekstra fokus på sproget og afprøver nye metoder og materialer.

 

 

Opgave og ansvarsfordeling i forbindelse med sprogvurdering:

Ledelsen: Har det overordnede ansvar for at der skabes rammer til systematisk arbejde med sprogvurderinger, sprogindsatser og opfølgning på disse

Den sprogansvarlige pædagog: Er ansvarlig for, at der løbende er fokus på sprog og kommunikation i Trekløveren – i alle dagtilbuddets hverdagsrutiner, aktiviteter og det fysiske læringsmiljø. Videreformidler ny viden på området til resten af personalet.

Stuepædagogerne: Har ansvaret for at sprogvurderingerne bliver udført, at der udarbejdes handleplaner, at der sker opfølgning på sprogindsatsen og at forældre og tale- hørekonsulent inddrages.

Alle ansatte: Er ansvarlige for at det daglige sprogarbejde og opfølgning på handleplaner i forhold til det enkelte barn og gruppen.

Forældrene: Forældrenes opgave og ansvar er at, der i det daglige i hjemmet bliver arbejdet med de indsatsområder i forhold til sprog og kommunikation, som er aftalt i handleplanerne.

Tale-hørekonsulenten: Samarbejdet mellem tale-hørekonsulenterne og dagtilbuddene i forhold til sprogvurderingen:

 • Ved den generelle sprogindsats er der samarbejde mellem tale-hørekonsulent, sprogansvarlig, ledelse og resten af dagtilbuddet omkring udvikling af et sprogmiljø, der tilgodeser alle børn.
 • Ved en fokuseret indsats kan dagtilbuddet benytte sig af åben rådgivning med den tilknyttede tale-hørekonsulent.
 • Børn, som har brug for særlig indsats skal drøftes med tale-hørekonsulenten i form af åben rådgivning eventuelt efterfulgt af indstilling til PPR.

 

Overgange:

Når børnene går fra vuggestue til børnehave afholdes overleveringsmøde mellem stuepædagog fra vuggestue, stuepædagog fra børnehave samt forældre. Kompetencehjulet er udgangspunktet for samtalen og der sættes således også fokus på sprogdelen. De indsatser, som evt. er iværksat for de enkelte børn overleveres også på disse møder.

Når børnene går fra børnehave til GLO afholdes overleveringsmøde mellem stuepædagoger fra børnehaven og pædagoger fra GLO. Kompetencehjulet inddrages og der sættes således også fokus på sprogdelen. De indsatser, som evt. er iværksat for de enkelte børn overleveres også på disse møder. Tale-hørekonsulent kan inddrages.